Επιχρίσματα (σοφάς) Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί

Επιχρίσματα (σοφάς)  Πεδίο Εφαρμογής – Ορισμοί

Ως επίχρισμα νοείται η επένδυση μιας όψης με κονίαμα. Οι εργασίες επιχρισμάτων που καλύπτει το παρόν Τεύχος είναι οι ακόλουθες:
- πεταχτά επιχρίσματα
- σαγρέ επιχρίσματα
- εσωτερικά τριπτά επιχρίσματα μαρμαροκονίας
- τριπτά τσιμεντοκονιάματα ή τσιμεντοασβεστοκονιάματα
- εξωτερικά επιχρίσματα μαρμαροτσιμεντοκονίας
- επιχρίσματα τσιμεντοκονίας τριπτά ή πατητά 600 kg τσιμέντου
- επιχρίσματα επί μεταλλικού πλέγματος
- επιχρίσματα με γυψοκονιάματα
- θερμομονωτικά επιχρίσματα
- ειδικά, έτοιμα, βιομηχανικά επιχρίσματα