Κύκλωμα με ψηφιακές εισόδους και εξόδους, δηλαδή τα σήματα εισόδου και εξόδου του είναι παλμοί τάσης που αναπαριστούν ψηφιακά κάθε μέγεθος.
Όργανο μέτρησης της συχνότητας μεταβολής ενός μεγέθους με ψηφιακή ένδειξή του.
Διάταξη μέτρησης ενός φυσικού μεγέθους, ένδειξης ή μεταφοράς του σε άλλη συσκευή σε ψηφιακή μορφή.
Κλειστός χώρος μονωμένος κατάλληλα και εξοπλισμένος με μηχανισμό μείωσης της θερμοκρασίας, δημιουργώντας έτσι τη δυνατότητα επίτευξης εντός του χώρου πολύ χαμηλών θερμοκρασιών.
Η διαδικασία μείωσης της θερμοκρασίας ενός χώρου με τεχνητό τρόπο σε χαμηλότερα επίπεδα από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Τρόπος ψύξης σύμφωνα με τον οποίο η ψύξη του χώρου επιτυγχάνεται με σώματα που είναι τοποθετημένα εντός των περιμετρικών τοίχων του χώρου, στο δάπεδο και την οροφή.
Xαρακτηρισμός της εγγενούς ψύξεως η οποία επιτυγχάνεται όταν λίαν θερμό σώμα, όπως ηλεκτρόδιο, νήμα ή άλλη πηγή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, συνήθως υπερερύθρου τέτοιας, αφεθεί να ακτινοβολήσει ελεύθερα στον περιβάλλοντα χώρο. H ψύξη οφείλεται στη μεταβίβαση ενέργειας δι' ακτινοβολίας από το θερμό σώμα στο περιβάλλον και η ακτινοβολούμενη ενέργεια προκαλεί τη θέρμανση άλλων κοντινών στο σώμα αντικειμένων.
Τεχνική ψύξης του στοιχείου ενός κυκλώματος όπου παράγεται σημαντική θερμότητα, π.χ. τρανζίστορ ισχύος, φέρνοντάς το σε επαφή με υλικό υψηλής θερμικής αγωγιμότητας και μεγάλης επιφάνειας, όπως οι ψήκτρες σε ηλεκτρονικές διατάξεις.
Σε περιπτώσεις σκυροδέτησης σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. η προσθήκη στο νωπό σκυρόδεμα ψυχρού νερού ή και πάγου ώστε η θερμοκρασία που αναπτύσσεται από τη χημική αντίδραση μεταξύ του τσιμέντου και του νερού να κρατηθεί στο επιθυμητό επίπεδο και να μην προκληθεί η εξάτμιση ποσότητας του νερού που περιέχεται στη σύνθεση του σκυροδέματος και δημιουργηθεί έτσι πρόβλημα στην ανάπτυξη της αντοχής.
Το χαρακτηριστικό ενός μετάλλου να έχει τη δυνατότητα να διαμορφωθεί δίχως να υφίσταται ανάγκη αύξησης της θερμοκρασίας. Είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του δομικού χάλυβα ο οποίος κάμπτεται στο εργοτάξιο για να διαμορφωθεί ως οπλισμός φορέων οπλισμένου σκυροδέματος.
Σύντηξη ελαφριών πυρήνων σε θερμοκρασία δωματίου. Θεωρητικά πιθανή, θα έλυνε το πρόβλημα παραγωγής ενέργειας.
Έκφραση η οποία αναφέρεται σε μη αντιστρεπτό φαινόμενο το οποίο παρατηρείται κατά την θέρμανση κυκλώματος που διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά το φαινόμενο αυτό η ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται στο κύκλωμα καταναλώνεται πάνω στις ηλεκτρικές αντιστάσεις και μετατρεπόμενη σε θερμότητα διαχέεται προς το περιβάλλον.
Η ηλεκτρική γείωση μίας διάταξης μέσω ωμικής αντίστασης.
Έκφραση η οποία χαρακτηρίζει την επαφή δύο αγωγών στην οποία το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να κινηθεί με την ίδια ευκολία και στις δύο κατευθύνσεις και για την οποία ισχύει ο νόμος του Ohm (βλέπε Ohm's law ).
Η περίοδος που απαιτείται από τη χρονική στιγμή της τοποθέτησης του νωπού σκυροδέματος στον ξυλότυπο μέχρι τη χρονική στιγμή που το σκυρόδεμα μέσω των χημικών αντιδράσεων θα αποκτήσει την αντοχή λειτουργίας του.

 

Ωφέλιμη Ενέργεια: είναι η ενέργεια η οποία είναι διαθέσιμη για χρήση μετά τις τελευταίες μετατροπές στα μηχανήματα και στις διεργασίες τελικής χρήσης, π.χ. η μορφή ενέργειας η οποία θα χρησιμοποιηθεί τελικά από τον καταναλωτή (θερμότητα, μηχανική ενέργεια, φως). Προέρχεται από την τελική μορφή ενέργειας μειωμένη κατά τις απώλειες των τελευταίων μετατροπών.

Total 3816 Glossary Terms << << Βλέπετε τη σελίδα 77 απο τις 77
Select Number Of Terms To Display Per Page 

Copyright Maintained & Hosted by WEBMAN Internet Services